RAISA Statute

— Extract —

* Romanian version *

ART. 1. Se constituie, în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare şi, potrivit prezentului Statut, ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU ASIGURAREA SECURITĂȚII INFORMAȚIEI.

[…]

ART. 4. Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației este o asociaţie non-guvernamentală, non-profit, nepartizană politic, cu beneficiu public.

[…]

ART. 15. Structura.

 • Organul de conducere al Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației este Adunarea Generală, alcătuită din totalitatea membrilor.
 • Organul executiv al Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației este Consiliul Director.
 • Organul consultativ al Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației este Consiliul Științific.
 • Organul de control al Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației este Cenzorul Asociaţiei sau Comisia de Cenzori.
 • Organul de reprezentare al Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației este  Preşedintele sau Vicepreședintele responsabil cu evenimente, comunicare și relații publice.

ART. 16. Adunarea Generală.
Adunarea Generală reprezintă organul de conducere al Asociaţiei. Adunarea Generală este formată din totalitatea membrilor Asociaţiei.

[…]

ART. 20. Consiliul Director.
Consiliul Director este organul executiv al Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației şi este compus dintr-un număr de 5 (cinci) membri. Membrii fondatori sunt membri de drept ai Consiliului Director, restul membrilor Consiliului Director fiind aleşi de Adunarea Generală, pentru o perioada de 4 ani.

 • Preşedintele Asociaţiei este membru al Consiliului Director şi prezidează şedinţele acestuia;
 • Vicepreşedinții Asociaţiei sunt membri al Consiliului Director şi pot prezida şedinţele acestuia;
 • Directorul Executiv al Asociaţiei este membru al Consiliului Director şi pune în aplicare deciziile Consiliului Director;
 • Secretarul General este membru al Consiliului Director şi se ocupă cu probleme de evidenţă și transmitere a informaţiilor.

[…]

ART. 22. Atribuţiile Consiliului Director.
Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.
În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director:

 • convoacă Adunarea Generală:
 • prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţia financiară anuală, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;
 • încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
 • aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei;
 • alege Preşedintele, cei doi Vicepreşedinți, Directorul Executiv și Secretarul General al Asociaţiei;
 • aprobă primirea de noi membri şi hotărăşte sancționarea sau ridicarea calităţii de membru, la cererea celui în cauză sau la propunerea unuia dintre membrii Consiliului;
 • poate împuternici orice persoana membră a Asociaţiei, pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei sau pentru a îndeplini orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală;
 • hotărăşte schimbarea sediului Asociaţiei;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

Atribuţiile detaliate ale Consiliului Director sunt stabilite prin Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare al Asociației.

ART. 23. Preşedintele.
Preşedintele Asociaţiei este ales de Consiliul Director pe o perioadă de 4 (patru) ani. Preşedintele Asociaţiei este în acelaşi timp şi Preşedintele Consiliului Director. În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, Preşedintele emite decizii.

Preşedintele Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației are următoarele atribuţii:

 • reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii;
 • coordonează activitatea compartimentelor Asociaţiei;
 • conduce Consiliul Director şi prezidează Adunarea Generală;
 • are drept de veto în cazul desemnării şefilor de filiale, a primirii şi a excluderii de membri;
 •  aprobă Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare al Asociației, modalităţile de lucru, componența comisiilor de lucru şi alte regulamente;
 • îndeplinește orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

În lipsa Preşedintelui Asociaţiei, atribuțiile acestuia sunt exercitate, în ordine, de Vicepreședintele responsabil cu evenimente, comunicare și relații publice, de Vicepreședintele responsabil cu activități academice sau de Directorul Executiv. Atribuţiile detaliate ale Preşedintelui sunt stabilite prin Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare al Asociației.

ART. 24. Vicepreşedinții.
Cei doi Vicepreşedinţi ai Asociaţiei sunt şi Vicepreşedinţi ai Consiliului Director. Ei sunt aleși de Consiliul Director şi îndeplinesc, temporar sau permanent, o parte din atribuţiile Preşedintelui. Vicepreședinții îndeplinesc sarcinile fixate de Preşedinte şi de Consiliul Director. Sunt înlocuitorii de drept ai Preşedintelui în cazul în care acesta lipseşte sau se află în incapacitate de a-şi exercita atribuţiile.
Atribuţiile detaliate ale Vicepreşedinților sunt stabilite prin Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare al Asociației.

[…]

ART. 27. Directorul Executiv al Asociaţiei.
Activitatea de previzionare, organizare, analiză şi conducere operativă a activităţii Asociaţiei şi a executivului va fi asigurată de către Directorul Executiv, în limitele competenţelor delegate de Preşedinte. Directorul Executiv conduce activitățile curente ale Asociaţiei sub îndrumarea Preşedintelui sau a Vicepreședinților.
Atribuţiile detaliate ale Directorului Executiv sunt stabilite prin Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare al Asociației.

ART. 28. Secretarul General.
Activitatea de gestionare a activităților Asociaţiei va fi asigurată de către Secretarul General.
Secretarul General al Asociaţiei răspunde de activitatea sa în faţa Preşedintelui şi în faţa organelor de conducere ale organizaţiei şi are următoarele atribuţii:

 • ţine şi arhivează, în condiţiile prevăzute de lege, registrele asociaţiei;
 • duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Director şi ale Adunării Generale în privința administrării activităților Asociației;
 • stabilește, coordonează și controlează modul de rezolvare a corespondenței și gestiunea informațiilor și documentelor;
 • îndeplineşte alte sarcini stabilite de Adunarea Generală, Consiliul Director şi Preşedinte.

Atribuţiile detaliate ale Secretarului General sunt stabilite prin Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare al Asociației.

ART. 29. Consiliul Științific.
Consiliul Științific este organul consultativ al Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației şi este compus din membrii de onoare ai Asociației.

[…]

ART. 31. Atribuţiile Consiliului Științific.
În exercitarea competenţei sale, Consiliul Științific:

 • monitorizează desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi rezultatele concrete ale acestei activităţi;
 • stabileşte criteriile de evaluare ale activităţii ştiinţifice;
 • stabileşte criteriile de acordare a premiilor, burselor sau sponsorizărilor persoanelor cu merite remarcabile;
 • elaborează calendarul anual de activitate științifică și graficul de derulare al acestuia.

[…]

Website hosted by RedHost.ro